pl.png ru.png en.png
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1.
 Postanowienia wstępne
1.	Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów, w szczególności umów sprzedaży, konserwacji, naprawy i świadczenia innych usług, pomiędzy Rafałem Sałatką prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Rafał Sałatka P.H.U. RALFMAX Specjalistyczne Naprawy Skrzyń Biegów, przy ul. Wilczopole 156, 20-388 Lublin, a podmiotem nabywającym od Sprzedawcy towar lub usługę, który nie jest konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów i OWS.
2.	OWS są dostępne na stronie internetowej www.ralfmax.pl lub w formie pisemnej u Sprzedawcy.

§ 2.
Definicje
1.	Sprzedawca – Rafał Sałatka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Sałatka P.H.U. RALFMAX Specjalistyczne Naprawy Skrzyń Biegów, przy ul. Wilczopole 156, 20-388 Lublin, posiadający nr NIP 7132788052, tel.: +48 723 412 320, email: ralfmax@onet.pl.
2.	Kupujący – przedsiębiorca kupujący towar lub zlecający usługę u Sprzedawcy.
3.	Strona – Kupujący lub Sprzedawca.
4.	OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży.
5.	Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio lub pośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6.	Siła wyższa – wszelkie zdarzenia wywołane siłami przyrody i przyczynami zewnętrznymi, w tym działaniem osób trzecich, kontrolą podatkową oraz inne okoliczności, na których wystąpienie Sprzedawca nie ma wpływu.
7.	Towar – regenerowana lub używana skrzynia biegów, nowa lub używana część do skrzyni biegów lub inne części do pojazdów mechanicznych.
8.	Usługa – wymiana, naprawa lub regeneracja skrzyni biegów manualnej lub automatycznej oraz inne naprawy w pojazdach mechanicznych, w szczególności montaż i demontaż skrzyń biegów, weryfikacja uszkodzeń, diagnozowanie usterek, diagnostyka komputerowa skrzyni, adaptacja nowej części w pojeździe, uszczelnianie skrzyni biegów, wymiana oleju w skrzyni biegów, modyfikacje pojazdów, testowanie skrzyń biegów, obsługa serwisowa pojazdów, doradztwo z zakresu prawidłowej eksploatacji skrzyni biegów.

§ 3.
Oświadczenia Stron
Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że:
1)	przyjmuje OWS bez zastrzeżeń i warunków;
2)	nie zastosuje innych postanowień umownych lub wzorca umowy, w szczególności własnych ogólnych warunków umowy, regulaminu lub wzoru umowy;
3)	nabywa towar lub usługę na cele związane bezpośrednio i wyłącznie z działalnością gospodarczą lub zawodową;
4)	nie jest Konsumentem w rozumieniu OWS i powszechnie obowiązujących przepisów;
5)	znane są mu parametry techniczne, sposób montażu i zastosowanie towarów nabywanych od Sprzedawcy.

§ 4.
Sprzedaż towarów i świadczenie poza lokalem przedsiębiorstwa
1.	Kupujący składa zapytanie o dostępność towarów i ich cenę telefonicznie lub na piśmie, za pomocą wiadomości email albo formularza dostępnego na stronie www Sprzedawcy.
2.	Sprzedawca na podstawie zapytania Kupującego przedstawia wycenę, która nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie informację o dostępnych towarach oraz ich szacowanych cenach i kosztach.
3.	W oparciu o udzieloną informację Kupujący składa zamówienie na dany towar, a Sprzedawca przesyła mu ofertę na email lub na piśmie albo zawiera z kupującym umowę na piśmie lub telefonicznie. Przesłana oferta lub przedstawione warunki umowy wiążą Sprzedawcę przez okres 14 dni.
4.	Kupujący podanie swoich danych do faktury oświadcza, że akceptuje ofertę przedstawioną przez Sprzedawcę, w całości.
5.	Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Kupującego otrzymanej oferty oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji albo osiągnięcia telefonicznego porozumienia co do zamówienia, podania przez Kupującego danych do faktury oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
6.	Po przyjęciu oferty Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie warunków umowy na email, smsem lub na piśmie albo dokona takiego potwierdzenia telefonicznie.
7.	Złożone przez Kupującego zamówienie zawiera w szczególności:
1)	dane Kupującego (adres, NIP, nr telefonu, adres email);
2)	oznaczenie i ilość towaru lub usługi;
3)	adres dostawy;
4)	informacje dodatkowe.
8.	W przypadku zamówienia składanego poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy Kupujący zobowiązany jest wskazać:
1)	oznaczenie towaru lub usługi;
2)	numer oferty;
3)	datę oferty;
4)	cenę towaru lub usługi wskazaną w ofercie;
5)	miejsce i sposób dostarczenia faktury VAT.

§ 5.
Sprzedaż towarów i świadczenie usług w lokalu przedsiębiorstwa
1.	Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia Sprzedawca przedstawia Kupującemu propozycje świadczonych usług lub zakupu określonych towarów wraz z szacunkowym kosztorysem.
2.	Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona po zakończeniu świadczenia usług.
3.	Umowa świadczenia usług zostaje zawarta z chwilą podpisania przez Kupującego zlecenia naprawy.
4.	Sprzedawca przystępuje do realizacji zlecenia po zawarciu umowy świadczenia usług.
5.	Jeżeli podczas wykonywania usług ujawni się konieczność wykonania dodatkowych usług, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego i przystąpi do ich wykonywania po zaakceptowaniu przez Kupującego rozszerzenia zakresu świadczonych usług.
6.	Sprzedawca określa termin i sposób odbioru pojazdu przez Kupującego.
7.	Wydanie Kupującemu pojazdu nastąpi po dokonaniu zapłaty przez Kupującego całego wynagrodzenia określonego na fakturze końcowej.
8.	Jeżeli Kupujący nie odbierze pojazdu w terminie określonym przez Sprzedawcę, jego przechowywanie następuje na koszt i ryzyko Kupującego.
9.	Kupujący, który w terminie określonym przez Sprzedawcę nie odbierze pojazdu obowiązany jest uiścić Sprzedawcy opłatę parkingową w wysokości 30 zł za każdy dzień postoju.
10.	Sprzedawca ma prawo zatrzymać pojazd Kupującego do czasu zapłaty całości wynagrodzenia za wykonaną usługę oraz zapłaty ewentualnej opłaty parkingowej.

§ 6.
Płatności
1.	Zapłata za towar lub usługę może nastąpić wyłącznie na rachunek bankowy Sprzedawcy lub w gotówce za potwierdzeniem odbioru.
2.	Wszystkie koszty związane z transportem skrzyni biegów lub uszkodzonego pojazdu od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego, w szczególności koszty transportu, awaryjnego uruchomienia samochodu, holowania lub zorganizowania pomocy drogowej ponosi Kupujący.
3.	Wszystkie koszty związane z dostawą towaru, w szczególności koszty dostawy ponosi Kupujący.
4.	Ceny towarów i usług są cenami netto, do których należy doliczyć należny podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
5.	Wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją umowy, w szczególności: koszty transportu, załadunku/rozładunku oraz pakowania ponosi Kupujący.

§ 7.
Zastrzeżenia
1.	Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
2.	Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru do dnia zapłacenia całej ceny za zakupiony przez Kupującego towar wraz z kosztami dostarczenia towaru i innymi kosztami związanymi z umową.
3.	Przed zawarciem umowy, Kupujący może zostać zobowiązany do wniesienia zadatku w terminie i w wysokości określonej przez Sprzedawcę. Zapłata zadatku wówczas jest warunkiem dalszej realizacji umowy.
4.	W przypadku niewpłacenia przez Kupującego zadatku na zasadach określonym w OWS, w terminie lub w odpowiedniej wysokości, Sprzedawca może odstąpić od umowy lub wstrzymać się z wykonaniem umowy.

§ 8.
Dostawa
1.	Sprzedawca określa termin i sposób odbioru towaru przez Kupującego.
2.	W przypadku opóźnienia Kupującego z przyjęciem/odbiorem towaru przez okres 7 dni, licząc od daty wyznaczonej przez Sprzedawcę, Sprzedawca może odstąpić od umowy i zatrzymać wpłacony zadatek.
3.	Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, reklamacji do towaru lub usługi oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności zobowiązań Kupującego.
4.	Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w terminie określonym przez Sprzedawcę jego przechowywanie następuje na koszt i ryzyko Kupującego.
5.	Przy odbiorze towaru Kupujący jest zobowiązany potwierdzić odbiór towaru własnoręcznym podpisem.
6.	Jeśli Kupujący odmówi odbioru lub przyjęcia towaru w terminie, Sprzedawca może umieścić towar w wybranym przez siebie magazynie na koszt i ryzyko Kupującego lub odstąpić od umowy zatrzymując zadatek.
7.	Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyznaczenia nowego terminu dostarczenia towaru, bez podania przyczyny.
8.	Dostawa towaru jest realizowana na koszt i ryzyko Kupującego.

§ 9.
Cenniki i informacje handlowe
1.	Informacje handlowe i reklamowe Sprzedawcy zawarte w szczególności w informatorach, cennikach, prospektach, katalogach, folderach, reklamach i innych materiałach Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2.	Informacje odnoszące się w szczególności do wymiarów, wagi, specyfikacji, funkcjonalności, parametrów technicznych, użytkowych, estetycznych, przeliczników, rozmiarów oraz jakości a także ilustracje, opisy, rysunki, zdjęcia i inne informacje zawarte lub dołączone do materiałów/dokumentów, które nie stanowią oferty handlowej Sprzedawcy, mają wyłącznie charakter informacyjny. Stają się one wiążące tylko w przypadku ich wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę, wystawianego na pisemne żądanie Kupującego i po potwierdzeniu w umowie.

§ 10.
Odpowiedzialność
1.	Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy oraz ewentualna odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 1/10 ceny zakupionego towaru lub wykonanej usługi.
2.	Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1)	niewłaściwe wykorzystanie nabytego towaru, w szczególności za składowanie, montaż, konserwację i utylizację;
2)	opóźnienia w produkcji, wysyłce i dostarczeniu towaru z przyczyn od niego niezależnych;
3)	opóźnienia w realizacji usługi z przyczyn od niego niezależnych;
4)	wady lub usterki będące następstwem normalnego zużycia lub nieprawidłowego użytkowania pojazdu.
3.	Kupujący oświadcza, iż znane są mu parametry techniczne, sposób montażu i zastosowanie towarów nabywanych od Sprzedawcy.
4.	Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za towar, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie towaru w chwili jego wydania.

§ 11.
Gwarancja i rękojmia
1.	Strony zgodnie oświadczają, że ograniczają odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego z tytułu rękojmi do 1 roku.
2.	Strony zgodnie oświadczają, że ograniczają odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego z tytułu rękojmi do możliwości żądania obniżenia ceny towaru o kwotę stanowiącą równowartość maksymalnie 1/10 ceny netto zakupu towaru lub usunięcia wady.
3.	Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 1 roku.
4.	Sprzedawca wydaje kupującemu wraz z fakturą za towar lub usługę dokument gwarancyjny.
5.	Kupujący jest zobowiązany wykonać na własny koszt montaż i demontaż skrzyni biegów zgodnie z wytycznymi Sprzedawcy i sporządzić, w tym zakresie protokół z wykonanych czynności. Protokół powinien zawierać następujące informacje: przebieg auta, imię i nazwisko osoby przeprowadzającej montaż/demontaż, nazwę firmy przeprowadzającej montaż/demontaż, podpis osoby wykonującej montaż/demontaż wraz z datą jego wykonania, zakres i opis wykonanych czynności.
6.	Kupujący jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym wykonać na własny koszt dwa przeglądy zakupionej skrzyni biegów - pierwszy w ciągu miesiąca od montażu skrzyni, drugi w ciągu 6 miesięcy od jej montażu. Przegląd powinien być potwierdzony protokołem, który powinien następujące informacje:
1)	przebieg auta, ilość wymienionego oleju, jego nazwę, imię i nazwisko osoby przeprowadzającej przegląd, nazwę firmy przeprowadzającej przegląd, podpis osoby wykonującej przegląd wraz z datą jego wykonania, zakres i opis wykonanych czynności,
2)	dowód dwukrotnego zakupu i wymiany oleju na nowy (faktura potwierdzająca zakup i wymianę oleju wraz z numerem rej. pojazdu oraz określeniem ilości wymienionego oleju);
7.	Zgłoszenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi następuje wyłącznie na piśmie, gdzie dodatkowo należy dołączyć do pisma:
1)	fakturę za towar lub usługę;
2)	dokument gwarancyjny;
3)	protokół montażu i demontażu skrzyni biegów sporządzony zgodnie z wytycznymi sprzedawcy;
4)	protokół z pierwszego i drugiego przeglądu skrzyni biegów wraz z dowodem zakupu i wymiany oleju na nowy (faktura potwierdzająca zakup i wymianę oleju wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu i określeniem ilości wymienionego oleju).
7.	Kupujący traci gwarancję lub rękojmie w sytuacji, gdy:
1)	nie dołączy do zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi:
a.	faktury za towar lub usługę,
b.	dokumentu gwarancyjnego,
c.	protokołu montażu i demontażu skrzyni biegów sporządzonego zgodnie z wytycznymi sprzedawcy,
d.	protokołu z pierwszego i drugiego przeglądu skrzyni biegów, który będzie zawierał następujące informacje: przebieg auta, ilość wymienionego oleju, jego nazwę, imię i nazwisko osoby przeprowadzającej przegląd, nazwę firmy przeprowadzającej przegląd, podpis osoby wykonującej przegląd wraz z datą jego wykonania,
e.	dowód dwukrotnego zakupu i wymiany oleju na nowy (faktura potwierdzająca zakup i wymianę oleju wraz z numerem rej. pojazdu);
2)	zostaną naruszone lub zerwane plomby gwarancyjne.
8.	Gwarancja i rękojmia nie obejmuje:
1)	uszkodzeń mechanicznych spowodowanych wypadkiem, lub inną siłą wyższą za którą strony rozumieją klęski żywiołowe (pożar, powódź, uderzenie pioruna itp.).
2)	okresowej wymiany oleju.
3)	uszkodzeń będących wynikiem samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego.
4)	szkód wywołanych przez celowe działanie/zaniechanie mające na celu dokonanie zniszczenia mienia, sabotażu lub kradzieży.
5)	szkód spowodowanych użytkowaniem pojazdu nie zgodnie z przeznaczeniem, instrukcja obsługi w tym szczególnie przekraczaniem norm obciążenia.
6)	szkód spowodowanych użytkowaniem pojazdu do sportów ekstremalnych, wyścigów itp.
7)	szkód spowodowanych zastosowaniem zespołu/podzespołu niezgodnie z przeznaczeniem, błędnego (wadliwego) montażu, złej konserwacji, magazynowania, transportu, oraz mechanicznego uszkodzenia i wywołanych nim skutkami.
8)	szkód spowodowanych nieprawidłową obsługą i eksploatacją w tym zwłaszcza użycia niewłaściwego, lub w niewłaściwej ilości oleju, eksploatację bez wymaganej ilości oleju, braku okresowej kontroli szczelności skrzyni i poziomu oleju. Uszkodzenie zespołu/podzespołu spowodowane zbyt niskim poziomem oleju nie jest objęte gwarancją i powoduje jej utratę.
9)	szkód spowodowanych samowolnymi przeróbkami, naprawami i inną niedozwoloną ingerencją w zespół/podzespół. Wszelkie nieautoryzowane naprawy, zmiany czy przeróbki zespołu/podzespołu powodują utratę gwarancji.
9.	Szczegółowe informacje dot. gwarancji, w tym zakres odpowiedzialności Sprzedawcy zostały określone w dokumencie gwarancyjnym.

§ 12.
Odstąpienie od umowy
1.	Kupujący prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może odstąpić od umowy zawartej na odległość (poza lokalem Sprzedawcy) w terminie 14 dni od daty zakupu towaru od Sprzedawcy na warunkach określonych we właściwych przepisach.
2.	Warunkiem akceptacji odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru jest spełnienie przez Kupującego wszystkich warunków określonych w umowie, OWS oraz wskazanych przez Sprzedawcę. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest:
1)	towar musi posiadać oryginalne oznaczenie, tabliczkę znamionową, plomby i opakowanie Sprzedawcy;
2)	brak jakichkolwiek uszkodzeń towaru;
3)	zabezpieczenie towaru na czas transportu i magazynowania, w sposób określony przez Sprzedawcę;
4)	wyraźna akceptacja Sprzedawcy;
5)	poniesienie kosztów transportu/zwrotu przez Kupującego.
3.	W przypadku uznania zwrotu przez Sprzedawcę przepadkowi ulega zadatek wpłacony przez Kupującego.
4.	Zwracane towary są sprawdzane przez Sprzedawcę celem zakwalifikowania ich do zwrotu.
5.	W przypadku nieuwzględnienia zwrotu towaru jest on odsyłany Kupującemu na jego koszt i ryzyko.
6.	Zwrotowi nie podlegają towary sprowadzone lub wykonane na indywidualne zamówienie.

§ 13.
Zmiana OWS
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany OWS w każdym czasie, z wyłączeniem umów już zawartych. Do danej umowy mają zastosowanie OWS aktualne na moment zawarcia umowy.

§ 14.
Poufność
1.	Każda ze Stron zobowiązuje się do nieujawniania jakimkolwiek osobom trzecim informacji stanowiących prawnie chronią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony. Za informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się w szczególności ceny, opłaty i warunki ich stosowania określone w Cenniku, warunki Umowy, a w szczególności rodzaj i zakres odstępstw przyjętych w Umowie wobec postanowień OWS.
2.	Strony ustalają, iż nie będzie stanowiło naruszenia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej takie ujawnienie informacji objętych klauzulą poufności, które związane jest ze skierowaniem do jednej lub obu Stron żądania przez uprawnione do tego organy, w szczególności organy administracji skarbowej, organy dochodzeniowe lub śledcze oraz sądy powszechne i administracyjne.
3.	Nie będzie uznane za naruszenie obowiązku określonego w ust. 1 powyżej również takie zachowanie Stron, które polegać będzie na ujawnieniu informacji chronionych w związku z procesem dochodzenia należności lub innych praw lub obowiązków Stron wynikających z ich współpracy.
4.	Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Sprzedawca upoważniony jest zarówno w okresie współpracy Stron jak i w okresie dziesięciu lat po jej zakończeniu do informowania na swojej stronie www, w materiałach informacyjnych, reklamowych oraz w inny sposób, jaki z uwagi na zakres swojej działalności uzna za celowy o fakcie współpracy z Kupującym, jej zakresie przedmiotowym lub czasowym. Z tytułu praw Sprzedawcy w niniejszym ustępie opisanych Kupującemu ani osobie trzeciej nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 15.
Dane osobowe
1.	Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę.
2.	Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą” jest Rafał Sałatka, adres do doręczeń: ul. Wilczopole 156, 20-388 Lublin. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
1)	sprzedaży towarów;
2)	świadczenia usług;
3)	utrzymania kontaktu z klientami;
4)	uzyskania danych statystycznych na temat odwiedzin strony www.ralfmax.pl;
5)	celów rekrutacyjnych.
3.	Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu informowania o usługach Sprzedawcy oraz w celach marketingowych, jedynie za uprzednią zgodą na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
4.	Dane statystyczne o których mowa ust. 3 pkt. 3 są przetwarzane przez programy: AdSense, DoubleClick for Publishers czy Google Analitycs, Google Webmaster, szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych są zawarte w Polityce cookies (link) oraz Polityce Prywatności (link).
5.	Dane osobowe są wykorzystywane jedynie dla celów, dla których zostały udostępnione.
6.	Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zażądać:
1)	sprostowania danych osobowych;
2)	usunięcia danych osobowych;
3)	ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych;
4)	dostępu do danych osobowych;
5)	przeniesienia danych osobowych;
6)	kopii danych osobowych.
7.	Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie wiadomości email na adres ralfmax@onet.pl lub tradycyjną pocztą na adres Sprzedawcy.
8.	Żądanie usunięcia danych osobowych z bazy i rejestru Sprzedawcy następuje przez wysłanie wiadomości email na adres ralfmax@onet.pl lub tradycyjną pocztą na adres Sprzedawcy określony w ust. 2.
9.	Dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub podmiotom bez zgody właściciela danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie dopuszczalne jest przez stosowne przepisy o ochronie danych osobowych, bądź o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
10.	W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 11 , właściciel danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.	W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§ 16.
Wykładnia
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do ceny, wynagrodzenia zakresu lub terminu wykonania umowy, wszelkie wątpliwości interpretacyjne są rozstrzygane zgodnie z fakturą wystawioną przez Sprzedawcę, w szczególności w razie sporu co do wysokości wynagrodzenia lub ceny sprzedaży wiążąca jest kwota określona przez sprzedawcę na fakturze.

§ 17.
Klauzula salwatoryjna
1.	Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez postanowień bezpośrednio dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością, Umowa nie zostałaby zawarta.
2.	W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
3.	Jeżeli w sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązane będą niezwłocznie przystąpić do negocjacji, zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu Umowy. Do czasu zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą do realizacji obowiązków przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznym interesem obu Stron.

§ 18.
Postanowienia końcowe
1.	Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.	Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
3.	W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia.
4.	Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5.	Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Umową i akceptuje jej warunki w całości i bez żadnych zastrzeżeń.
§ 19.
Załączniki
1.	Karta informacyjna RODO.
2.	Zlecenie naprawy.